ខោនធី​ ​Los Angeles កំពុង​ជ្រើសរើស​ទីកន្លែង​ដែល​គួរ​ដាក់​មណ្ឌលបោះ​ឆ្នោត ហើយ​លោកអ្នក​អាច​ជួយបាន!

លើកដំបូង​នៅ​ទីនេះ​មែនទេ ? ទទួល​យក​ការជួយ ។

ពិនិត្យ​មើល​មណ្ឌល​បោះឆ្នោត​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង ។

ស្វែងរក​ទីតាំង​ដែល​បាន​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​ចុច​លើ​រូបសម្គាល់​នៅ​លើ​ផែនទី ឬ​ប្រើ​ប្រាស់ បញ្ជី​ទីតាំង​ទាំង​អស់. When you find a site, you can review the details and follow-up on the site’s status – whether it has been accepted, rejected or under consideration.

If you would like to suggest potential vote center locations, please email vsap@rrcc.lacounty.gov. Your suggestions and feedback will help inform our future processes and our continued commitment to improve election services in Los Angeles County.