Los Angeles-ի վարչաշրջանը ընտրում է քվեարկության կենտրոնների վայրերը, և Դուք կարող եք օգնել։

Առաջին անգա՞մ եք այստեղ։ Օգնություն ստացեք։

Ուսումնասիրեք առաջարկված քվեարկության կենտրոնները։

Գտեք առաջարկվող վայրը՝ սեղմելով քարտեզի վրայի նշանը, կամ օգտագործեք բոլոր վայրերի ցանկը. When you find a site, you can review the details and follow-up on the site’s status – whether it has been accepted, rejected or under consideration.

If you would like to suggest potential vote center locations, please email vsap@rrcc.lacounty.gov. Your suggestions and feedback will help inform our future processes and our continued commitment to improve election services in Los Angeles County.