Los Angeles-ի վարչաշրջանը ընտրում է քվեարկության կենտրոնների վայրերը, և Դուք կարող եք օգնել։

Առաջին անգա՞մ եք այստեղ։ Օգնություն ստացեք։

Ուսումնասիրեք առաջարկված քվեարկության կենտրոնները։

Գտեք առաջարկվող վայրը՝ սեղմելով քարտեզի վրայի նշանը, կամ օգտագործեք բոլոր վայրերի ցանկը. When you find a site, you can review the details, or add your comments.

Նոր քվեարկության կենտրոնի վայր առաջարկեք։

Դուք կարող եք մուտքագրել հասցեն կամ սեղմել քարտեզի տեղանքի վրա, որից հետո՝ լրացնել ստորև ներկայացված ձևաթուղթը։