شهرستان Los Angeles در حال انتخاب محل مراکز رأی گیری است، و شما می توانید در این امر کمک کنید!

اولین باری است که در اینجا حضور دارید؟ کمک دریافت نمایید.

مراکز پیشنهاد شده رأی گیری را بررسی کنید.

با کلیک کردن روی نماد در نقشه، یا با استفاده ازفهرست تمامی محل ها یک محل پیشنهاد شده را پیدا کنید. list of all sites. When you find a site, you can review the details and follow-up on the site’s status – whether it has been accepted, rejected or under consideration.

If you would like to suggest potential vote center locations, please email vsap@rrcc.lacounty.gov. Your suggestions and feedback will help inform our future processes and our continued commitment to improve election services in Los Angeles County.